Nu planeras förlängningen av Klippanvägen


2020-05-27

Kartbilden är en visualisering av var Klippanvägens förlängning skulle kunna sträcka sig. Vägens exakta utformning är ännu inte beslutad utan kartans syfte är att ge en uppfattning av området.
Bild: Ängelholms kommun
Kartbilden är en visualisering av var Klippanvägens förlängning skulle kunna sträcka sig. Vägens exakta utformning är ännu inte beslutad utan kartans syfte är att ge en uppfattning av området.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för Klippanvägens förlängning. Projektet är en viktig del i Ängelholmspaketet för att förbättra trafiksituationen i centrala Ängelholm.
– Vi utgår från nya förutsättningar, som till exempel stationsområdet och bostadsområdet Parallelltrapetsen vid Havsbaden, säger planarkitekt Edvin Hansson.

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga en ny väg från Klippanvägen vid Östergatan, via Pyttebron och vidare mot Havsbadsvägen där den ska ansluta till den nya planerade Järnvägsgatan. Vägen är planerad för bilar med en separat gång- och cykelväg.

Klippanvägens förlängning är en del av det pågående arbetet med Ängelholmspaketet, som går ut på att skapa en långsiktig trafiklösning i centrala Ängelholm. År 2014 antog kommunstyrelsen en detaljplan för samma vägsträckning, men den upphävdes senare av Länsstyrelsen på grund av formaliafel.

– Hela detaljplaneprocessen görs om och vi prövar alla frågor på nytt. Vi utgår också från nya förutsättningar, som till exempel stationsområdet och bostadsområdet Parallelltrapetsen vid Havsbaden, säger planarkitekt Edvin Hansson.


Utredningsarbete pågår
Arbetet med detaljplaneringen startade i december 2019 och just nu genomförs flera olika utredningar: trafikutredning, bullerutredning och miljöutredning. Även hanteringen av dagvatten ses över.

– Vi undersöker kommande trafikflöden och studerar hur omkringliggande vägar påverkas av den tänkta vägsträckningen. I samband med detta utreder vi bullernivåerna vid de omkringliggande bostäderna och ser över på vilket sätt buller kan minskas för dem som bor i närheten. Därefter kan vi göra en bedömning av hur naturmiljön och människors hälsa påverkas av förslaget, säger Edvin Hansson.

– Under utredningsfasen ritar vi också ett förslag på hur bred vägen bör vara. Vidare kartlägger vi vilka områden vi behöver jobba mer med för att få en bild av vilka utmaningar vi står inför.

Efter hand som utredningarna blir klara ligger ansvaret hos kommunens planarkitekter att göra en sammanfattning och ta fram ett förslag på hur Klippanvägens förlängning ska se ut och genomföras.


Samråd med möjlighet att påverka
Det färdiga förslaget går sedan vidare till samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om att samråd ska hållas.

– Vår förhoppning är att detaljplanen kan gå ut på samråd i början av hösten 2020. Då är alla välkomna att bidra med sina tankar och synpunkter på förslaget, säger Edvin Hansson.

När synpunkterna är insamlade bearbetas detaljplanen utifrån dem. Därefter går den ut på granskning och då har allmänheten återigen möjligheten att lämna synpunkter. Detaljplaneförslaget ska sedan godkännas av kommunstyrelsen innan det antas i kommunfullmäktige. Den slutgiltiga detaljplanen för Klippanvägens förlängning beräknas bli antagen under våren 2021 och först därefter kan planen förverkligas.Källa: Ängelholms kommun


Skriv utRickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.
Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.

Serafim Fastigheter förvärvar i Sollentuna

Serafim Fastigheter har förvärvat och tillträtt fastigheten Sollentuna Elfenbenet 1. Fastigheten ligger i Edsbergs industriområde i Sollentuna och innefattar främst...

Läs mer


Skanska bygger järnväg i Vestfold, Norge för cirka 330 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Sa.Pi. NOR om markarbeten på den norra delen av en ny jä...

Läs mer
Svevia renoverar vägen mellan Skarvsjöby och Storuman för en bättre trafiksäkerhet på sträckan.

Svevia förbättrar trafiksäkerheten på E45 mellan Skarvsjöby och Storuman

Sträckan som är 14 kilometer lång är rejält nedsliten och ska under...

Läs mer


Sweco skriver ramavtal med Trafikverket om utredningar av buller och ljudkvalitet

Två miljoner svenskar utsätts dagligen för trafikbuller vid sina bostäder...

Läs mer
Foto över hur området kring Sjögräsgatan i Lomma ser ut idag.

Byggstart vid Sjögräsgatan

Under vecka 25 startar arbetena med att omgestalta Sjögräsgatan och skapa en säkrare...

Läs mer
Inne i  LaGuardia.

Skanska når milstolpe på flygplatsen LaGuardia – bolagets största projekt någonsin

Skanska har färdigställt och öppnat den nya ankomst- och avgångshallen...

Läs mer


Peab Asfalt belägger start- och landningsbanan på F17 i Kallinge

Peab Asfalt har vunnit entreprenaden med Fortifikationsverket om att fräsa och lägga ny...

Läs mer
Visionsbild över en av de kommande entréerna till den nya tunnelbanelinjen.

Grönt ljus för tunnelbanans gula linje

Efter två års förhandlingar och tre års väntan har järnvä...

Läs mer
Varbergstunneln.

VSM lastar ur Varbergstunneln

Trafikverket bygger ut Västkustbanan från Göteborg till Lund med dubbelspår...

Läs mer
Vy från Pyttebron.

Ny utredning ska ge vägledning inför framtida beslut om Pyttebron

Kan Pyttebron flyttas och återanvändas? I det pågående arbetet med att ta...

Läs mer
Foto (t.h.): The Forest, Allessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardere, Luigi Pardo Architetti.

Gasellföretaget brandsäkrar världsutställningen i Dubai

Vem trodde för 30 år sedan att trä skulle vara ett vanligt förekommande...

Läs mer
Halvvarm beläggning.

Peab Asfalt stärker sin position i Västerbotten

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar till...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se