Konstnärer och forskare tar sig an offentliga rum och livsmiljöer i tio nya forskningsprojekt


2020-10-21

Marmorlinjen i Gamlegården i Kristianstad av konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén.
Bild: Ricard Estay
Marmorlinjen i Gamlegården i Kristianstad av konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén.

Emma Gretzer, avdelningschef Samhällsbyggande, Formas.
Bild: Elisabeth Ohlson Wallin
Emma Gretzer, avdelningschef Samhällsbyggande, Formas.

Henrik Orrje, vik direktör Statens konstråd.
Bild: Sasaki Yang
Henrik Orrje, vik direktör Statens konstråd.

Nu står det klart att tio projekt får finansiering i Formas och Statens konstråds satsning på forskning kring gestaltad livsmiljö. Forskningsprojekten, som handlar om arkitekturens, formens, designens, kulturmiljöns och konstens värde i samhällsutvecklingen, får dela på sammanlagt 40 miljoner kronor. Projekten kommer att skapa ny kunskap, men resultaten kommer också att märkas rent konkret runt om i Sverige, till exempel i Gällivare, i Fengersfors bruk i Dalsland och i Lund.

Är det möjligt att skissa ljud i VR? Går det att reaktivera ett konstverk? Hur skapar man offentliga miljöer för och med 10 till 13-åringar?

Det är några frågor som kan besvaras av de projekt som nu får finansiering i forskningsrådet Formas och Statens konstråds gemensamma satsning på forskning inom gestaltad livsmiljö. Såväl storstad, bruksort och landsbygd som konstverk ska studeras och utvecklas i projekten. De utförs av deltagare från 31 organisationer: universitet, konstnärliga verksamheter, aktiebolag samt offentliga och ideella organisationer. Kommuner från norr till söder deltar i sex av projekten. I alla projekt ingår både forskare och konstnärer som aktiva deltagare och det finns en stor bredd vad gäller konstnärliga perspektiv och uttryck. 


Först av sitt slag
Denna satsning är den första i sitt slag och har fokus på arkitekturens, formens, designens, kulturmiljöns och konstens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen. Alla projekt har en stark konstnärlig komponent och de ska genom skapandeprocesser leda till ny kunskap och lyfta fram nya perspektiv på samhällsutmaningar. I flera fall studeras också konstnärsrollen inom politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Samtliga projekt tar sig an flera perspektiv av en gestaltad livsmiljö; till exempel stadsplanering, offentlig konst, medborgarskap, demokrati, barn, unga och äldre, hållbarhet, design, historia och hantverk – många olika samhällsbyggande sektorer finns representerade.  

– Vi på Formas strävar efter att resultaten av den forskning vi finansierar inom samhällsbyggandet ska bidra till en hållbar helhet. De konstnärliga perspektiven har tidigare saknats i vår finansiering, men med utlysningen för en gestaltad livsmiljö inkluderar vi även konstnärer i forskningen om stads- och samhällsplaneringsprocessen. Att så många sökte och att projekten höll väldigt hög kvalitet är lovande för Sveriges position inom det här forsknings- och politikområdet. Den här utlysningen blev en kraftsamling och har skapat intressanta projekt som kan föra området för gestaltad livsmiljö framåt och bidra till ett hållbart samhällsbyggande, säger Emma Gretzer, avdelningschef Samhällsbyggande, Formas.

– Det är glädjande att konstnärer och forskare nu gemensamt får möjlighet att driva utveckling och spridning av kunskap om gestaltning av människors gemensamma livsmiljöer. Forskningsprojekten kommer vara viktiga för att öka kunskapen om hur konstnärer och konstnärliga perspektiv kan tillföra området gestaltad livsmiljö betydelsefulla kvaliteter, säger Henrik Orrje, vikarierande direktör, Statens konstråd.


Tvärdisiplinärt samarbete
Statens konstråd lyfte behovet av ny kunskap om tvärdisciplinära samarbeten där konstnärer aktivt deltar i program, planering och byggande av våra gemensamma livsmiljöer.
Statens konstråd, Formas, Boverket, Riksantikvarieämbetet och ArkDes har samarbetat kring denna forskningsutlysning där de konstnärliga perspektiven är inkluderade. Myndigheterna är eniga om att detta är ett utvecklingsområde som har långsiktig kvalitativ betydelse, inte minst utifrån ett helhetsperspektiv på lokalsamhället och människors olika behov. 
Myndigheterna kommer i samverkan och tillsammans med Rådet för hållbara städer att följa upp projekten.


Dessa tio projekt får finansiering i Formas och Statens konstråds satsning på forskning kring gestaltad livsmiljö:

MASSA – nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag (Stockholm). Projektledare: Hanna Erixon Aalto. Övriga medverkande: Ania Öst, arkitekt och landskapsurbanist/KTH, Marta Bohlmark, stadsplanerare och arkitekt/KTH, Luc Pagès, konstnär/Stockholms kommun, Erik Aalto, konstnär/KTH.  
    
Varvet runt: från unga medborgares perspektiv, via formella och informella stadsstudier, till skapandet av strategier inom fler-aktörs konstellationer och tillbaka (Stockholm). Projektledare: Meike Schalk. Övriga medverkande: Miro Sazdic, konstnär/Konstfack, Anette Göthlund, forskare/Konstfack.
    
Healing Heritage – Att kurera förorenade landskap och landsbygdens offentliga rum (Fengersfors bruk, Fengersfors). Projektledare: Ylva Frid. Övriga medverkande: Cordula Bielenstein-Morich, konstnär/Not Quite, Marcus Jahnke, forskare/Rise, Kristina Mjöfors, forskare/Rise, Fredrik Fogelberg, forskare/Rise, Jenny Lööf, projektledare och kommunikation/Rise, Aikaterini Synapalou, arkitekt/Warm in the Winter. 

Fontänen: Ett konst-teknologiskt socialt drama (Lund). Projektledare: Madeleine Leach, övriga medverkande: Lars-Henrik Ståhl, forskare/Lunds universitet, Mick Wilson, konstnär och forskare/Göteborgs universitet/HDK-Valand, tf chef Annie Lindberg, mfl ger stöd till projektet/Skissernas museum. 
    
En samskapad konstnärlig gestaltnings bidrag till socialt engagemang och hållbar livsmiljö 
(Göteborg). Projektledare: Maja Gunn, övriga medverkande: Synneve Dahlin Ivanoff, forskare/Göteborgs universitet, Ewa Wikström, forskare/Göteborgs universitet, Qarin Lood, forskare/Göteborgs universitet, Petra Sandberg, projektsamordnare/Vectura Fastigheter och Förvaltning AB, ännu ej anställd arkitekt/Vectura Fastigheter och Förvaltning AB samt artister som kommer att kontrakteras under projektets gång. 

Lek i staden: Hackande och samslöjdande urbana interventioner (Göteborg). Projektledare: Elena Raviola. Övriga medverkande: Johnny Friberg, designer/Göteborgs universitet/HDK-Valand, Helena Hansson, designer och doktorand/Göteborgs universitet/HDK-Valand, Karl-Johan Ekeroth, designer/Göteborgs universitet/HDK-Valand, Liselotte van Leuween, forskare/Göteborgs universitet/HDK-Valand, Otto von Busch, konsult/nämnden för hemslöjdsfrågor, Mauricio Sagastuy, medverkande/Eco Agroferestry center, Mania Teimouri, regional rådgivare/Västra Götalandsregionen/Förvaltningen för kulturutveckling, Peter Christian Lövfold Grönfeldt, designer/KOMPAN A/S (Danmark), Nikolaj Maj Bentsen, designer/KOMPAN A/S (Danmark). 

Lek för Demokrati (Ängelholm). Projektledare: Johanna Sjögren Duthy. Övriga medverkande: Per-Johan Dahl, forskare/Lunds universitet, Cecilia Sterner, konstnär och curator/Konstfrämjandet Skåne, Lena Jungmark, landskapsarkitekt/SLU, Pernilla Magnusson Theselius, stadsarkitekt/Ängelholms kommun.
    
Hushålla med överskott (Växjö, landsbygden i Småland, Borås). Projektledare: Åsa Ståhl. Övriga medverkande: Svenja Keune, forskare och konstnär/Högskolan i Borås, Stephan Hruza, konstnär/Linnéuniversitetet, Mathilda Tham, forskare/Linnéuniversitet, Filippa Devos, pedagog och kommunikation/Växjö konsthall, Växjö Kommun.    

Positioner i den offentliga konstens politiska ekonomi (Stockholm, Västerås). Projektledare: Catharina Gabrielsson, övriga medverkande: Eva Arnqvist, konstnär, Jonathan Metzger, forskare/KTH, Anna Wignell, konstnär, curator och projektledare/Västerås stad, Per Hasselberg, konstnär/Konstfrämjandet. 

Tystnaden, sorlet och bullret – ljuden som gestaltar livsmiljön (Luleå, Gällivare). Projektledare: Arne Nykänen, övriga medverkande: Björn Hellström, forskare och konstnär/Tyréns och KTH, Felix Magnusson, konstnär/Tyréns, Ylva Preutz Papantoni, strategisk planering/Tyréns, Anette Winbland von Walter/Gällivare kommun. 


Fakta/Utlysningen Gestaltad livsmiljö
I utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö bedömdes hela 10 av 63 ansökningar vara excellenta och budgeten kunde därför utökas, tack vare det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.
Läs mer om utlysningen och om Formas bedömningsprocess här. 
 
Satsningen är ett resultat av ett samarbete mellan forskningsrådet Formas, Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet inom politikområdet Gestaltad livsmiljö.
Källa: Statens konstråd

Skriv utHebas och Åke Sundvalls principskiss över Skärgårdsskogen.
Hebas och Åke Sundvalls principskiss över Skärgårdsskogen.

Heba och Åke Sundvall får en första gemensam markanvisning i Skarpnäck

Exploateringskontoret i Stockholms stad har tilldelat Heba Fastighetsutveckling AB och Åke Sundvall Projekt AB en markanvisning i Skärgårdsskogen, Skarpnäck. I ett gemensamt...

Läs mer
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Safe Construction Training blir obligatoriskt för Byggföretagens medlemmar

Från och med den 1 juli 2021 blir Byggföretagens branschgemensamma sä...

Läs mer


Norconsult projekterar återuppbyggnaden av Polarbröd

När Polarbröds fabrik i Älvsbyn drabbades av en kraftig brand i somras totalfö...

Läs mer


Bostäder, grönska och hållbara transporter tycker invånarna är viktigt när Jönköping växer

Under februari till september genomförde kommunen en digital medborgardialog där...

Läs mer
Visionsbild för Tomtebo gård, Umeå (bilden är en illustration).

Processen som skapar rätt värden snabbare – så förverkligas Tomtebo gård

Utvecklingen av Tomtebo gård i Umeå är ett bevis på att arbetsmetodiken...

Läs mer
Skiss på Waterfront, nytt kontor och servicebyggnader i Trelleborgs Hamn.

Vem vill vara med och bygga Waterfront i Trelleborgs Hamn?

Tisdagen den 17 november skickades anbudsansökan ut för urval av leverantörer fö...

Läs mer


100 procent sortering av avfallet när Glöstorpsskolan byggs

Byggavfall är ett miljöproblem, men måste inte vara det. När är nya...

Läs mer


Ny metod ger säkrare bedömning av hormonstörande ämnen i byggvaror

IVL:s dotterbolag Basta presenterar nu nästa steg i arbetet med giftfritt byggande....

Läs mer
Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser kommer bli en vanligare syn i Göteborg.

Göteborg först ut med tuffare krav på bygg- och anläggningsplatser

För ett år sedan startade arbetet med att ta fram upphandlingskrav för att på...

Läs mer


”Offentliga upphandlingar ett sätt att driva byggbranschen framåt”

Som stor aktör i byggbranschen ser Ramirent offentliga upphandlingar som ett konkret sätt...

Läs mer

Nyrekrytering ska stärka banden mellan byggindustrin och akademin

Jonas Anund Vogel, ny IFU-chef på Bengt Dahlgren Stockholm AB.

Bengt Dahlgren stärker sin position inom innovation, forskning och utveckling med ytterligare...

Läs mer
Göta älv i Göteborg.

”Världens samhällsbyggare måste tänka nytt och radikalt – och agera snabbt”

Byggsektorn, fastighetsbranschen och stadsförvaltningar måste högprioritera samma...

Läs mer
Antalet beviljade bygglov fortsätter att sjunka.

Antalet beviljade bygglov fortsätter att sjunka

Varje månad presenterar NAVET Analytics färsk statistik över antalet beviljade...

Läs mer
Visionsbild över Skeppsbron.

Grönt ljus för Skeppsbron

Utvecklingen av Skeppsbron till att bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven kan...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se