”Världens samhällsbyggare måste tänka nytt och radikalt – och agera snabbt”


2020-11-16

Göta älv i Göteborg.
Bild: Per Pixel Petersson
Göta älv i Göteborg.

Colin Fudge, gästprofessor i urban framtid och design, Chalmers.
Bild: Chalmers
Colin Fudge, gästprofessor i urban framtid och design, Chalmers.

Holger Wallbaum, <span>professor i hållbart byggande, Chalmers, och huvudansvarig för Beyond 2020.</span>
Bild: Jan-Olof Yxell/Chalmers
Holger Wallbaum, professor i hållbart byggande, Chalmers, och huvudansvarig för Beyond 2020.

Byggsektorn, fastighetsbranschen och stadsförvaltningar måste högprioritera samma mål – att drastiskt minska sin klimatpåverkan. Kraftfulla, statliga insatser är helt avgörande för möjligheterna att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Och – allt måste ske mycket snabbt. Det är hörnstenarna i den färdplan som presenterades på världskonferensen Beyond 2020.

Idag bor 55 procent av världens befolkning i städer. År 2050 beräknas den siffran ha stigit till 68 procent, enligt FN. Städerna producerar redan 70 procent av världens växthusgaser. Byggnader och byggande står för 40 procent av de energirelaterade utsläppen av koldioxid. Den snabba urbaniseringen ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

– Om vi fortsätter som hittills har vi ingen chans att ens komma i närheten av klimatmålen. Nu behöver vi agera med nytt radikalt tänkande, vi måste göra det snabbt och öka takten i arbetet med att sänka städernas klimatpåverkan. Vi måste hitta innovativa sätt att bygga våra samhällen så att vi rör oss mot hållbarhetsmålen, och inte bort ifrån dem, säger Colin Fudge, gästprofessor i urban framtid och design, Chalmers.

Färdplan för alla samhällsbyggare världen över
Som ett resultat från världskonferensen Beyond 2020 har Colin Fudge och hans kollega Holger Wallbaum upprättat ett ”Ramverk till en färdplan för den byggda miljön”. Initiativet syftar till att lägga en grund för regionala strategier som kan vägleda framtidens samhällsbyggande mot målen i FN:s Agenda 2030.

– Konferensen visade tydligt på en ökande medvetenhet om hållbarhetsfrågor hos allt fler samhällsbyggnadsaktörer. Men det räcker inte. För att nå hållbarhetsmålen krävs en gemensam förståelse hos alla aktörer för hur hållbarhetsmålen ska kunna uppnås och – inte minst – handling. Det är det vi nu vill bidra till, säger Holger Wallbaum, professor i hållbart byggande, Chalmers, och huvudansvarig för Beyond 2020.

Ordförande i det svenska Rådet för hållbara städer, Helena Bjarnegård, välkomnar deras initiativ.

– Vi är medvetna om att vi måste leverera förändringar för att ta itu med klimatet, den biologiska mångfalden, resursbrist och segregation. Vi behöver utveckla hållbara livsmiljöer inte minst för människors hälsas skull. Ramverket till en färdplan för den byggda miljön ger ett skarpt men nödvändigt förslag på konkreta åtgärder för att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål inom en av de viktigaste sektorerna, säger riksarkitekten Helena Bjarnegård.

Föreslår 72 åtgärder i nordvästra Europa
I ramverket har Wallbaum och Fudge lagt till en detaljerad handlingsplan för nordvästra Europa som innehåller 72 konkreta förslag till åtgärder – som en inspiration för övriga världen. Förslagen handlar om allt från energieffektiviseringar och forskning kring nya byggmaterial, digitala verktyg och renoveringsmetoder till gratis kollektivtrafik, mer grönytor och fler cykelbanor. De involverar alla samhällsbyggnadsaktörer – som arkitekter, byggare, fastighetsbolag, materialproducenter och stadsplanerare.

Flera av de högt prioriterade åtgärderna ligger under direkt statligt ansvar:

 • Högre skatt på koldioxidutsläpp och utnyttjande av mark och naturresurser – lägre skatt på arbete
 • Statligt stöd för energieffektiva fastighetsrenoveringar
 • En plan för storskalig produktion av hållbara, prisvärda bostäder
 • Ökat tempo i utfasningen av fossila bränslen till förmån för eldrift från förnybara källor

– Här har politiker och myndigheter en nyckelroll, eftersom det är politiska beslut som beskattning, riktat stöd och nationella strategier som kan bana väg för de radikala förändringar vi föreslår. Men alla aktörer med inflytande över den byggda miljön måste bidra med förändringar. I andra delar av världen kan det vara näringslivet som spelar motsvarande huvudroll, säger Holger Wallbaum.


Åtgärder måste anpassas efter region

Wallbaum och Fudge är tydliga med att de föreslagna åtgärderna är specifikt avsedda för länderna i Nordvästeuropa och att deras arbete ska ses som en inbjudan till diskussion. Olika aktörer jorden runt är bäst skickade att föreslå vilka åtgärder som är mest akuta och relevanta i deras respektive regioner, utifrån regionala förutsättningar, menar de.

– Nyckelpersoner och institutioner i olika delar av världen har antagit utmaningen att upprätta noder för utvecklingen av regionala strategier. Från Chalmers sida har vi erbjudit oss att stötta med global samordning. Vårt förslag är att alla noder presenterar sina framsteg för utvärdering och vidareutveckling på en världskonferens vart tredje år, närmast i Montreal 2023, säger Colin Fudge.

Ett tusental deltagare följde Beyond 2020 som arrangerades av Chalmers i samarbete med Johanneberg Science Park, Rise och Göteborgs stad. Till följd av Coronapandemin hölls den online. På konferensen diskuterades metoder för minskat klimatavtryck, lägre resursförbrukning, digital utveckling och innovativa transporter. Bland talarna fanns auktoriteter inom hållbart byggande, digitalisering och finansiering från hela världen.

Beyond 2020 har status som World Sustainable Built Environment Conference (WSBE). Arrangörer utses av iiSBE, en världsomspännande ideell organisation vars övergripande mål är att aktivt arbeta för initiativ som kan bidra till mer hållbara samhällsbyggen. Nästa WSBE hålls i Montreal 2023.


Mer om:Ramverk till en färdplan för världens byggda miljö
I sitt upprättade ramverk etablerar Wallbaum och Fudge ett generellt angreppssätt som samhällsbyggande aktörer i varje enskild region i världen kan använda för att identifiera de åtgärder som är mest akuta och relevanta för att nå målen i FN:s Agenda 2030, baserat på lokala förutsättningar. De identifierar de nyckelfrågor som måste besvaras av alla samhällsbyggande aktörer, vilka hinder som måste övervinnas och vilka möjligheter som kommer att vara avgörande för sektorn under det närmaste decenniet.

Arbetet har genomförts i dialog med framstående forskare och samhällsbyggare jorden runt. Läs mer om ramverket och ladda ner material här (på engelska): Framework document on a Transformational Plan for the Built Environment

Mer om: Åtgärdsplan för samhällsbyggande i nordvästra Europa
Wallbaum och Fudge har konkretiserat 76 akuta hållbarhetsåtgärder i nordvästeuropa (Tyskland, Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Irland, Norge, Belgien, Schweiz). Ett axplock:

 • Upprätta renoveringsplaner med fokus på energieffektiviseringar för alla befintliga fastighetsbestånd senast 2023. Undvik att riva och bygga nytt när det är möjligt att renovera.

 • Halvera utsläppen från produktion av byggmaterial till 2025. Övergången till fler material med mindre klimatpåverkan måste accelerera.
 • Öka takten i utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn till förmån för eldrift – med t ex förbud för nya bensin- och dieselbilar 2030.
 • Fördubbla tillgången på gång- och cykelbanor i städerna till 2030.
 • Erbjud gratis kommunal kollektivtrafik för alla skolbarn och för alla över 70 år.
 • För in klimatperspektivet som en obligatorisk del av arkitektbranschens etiska riktlinjer.
 • Öka andelen grönytor med 20 procent i alla städer senast 2030.
 • Koncentrera forskningen på utvecklingen av nya byggmaterial med lägre koldioxidavtryck, digitala verktyg för den byggda miljön och nya energieffektiva renoveringsmetoder.

Läs hela åtgärdsplanen här: Åtgärdsplan för samhällsbyggande i nordvästra Europa (sidorna 20-23 i bifogad Transformational Plan, på engelska)Källa: Chalmers


Skriv utBranschprofilerna Thomas Jansson, Robert Davidsson och Jakob Akfidan har en tydlig målbild och en långsiktig plan för tillväxt för HMB Construction &Ouml;rebro.
Branschprofilerna Thomas Jansson, Robert Davidsson och Jakob Akfidan har en tydlig målbild och en långsiktig plan för tillväxt för HMB Construction Örebro.

Stor byggaktör tar plats i Örebro

HMB Construction, ett av Sveriges stora byggföretag, etablerar sig nu i Örebro – en stad som vuxit starkt de senaste åren och väntas fortsätta växa.

Läs mer
Thomas Ekelind från ROCKWOOL (till vänster) och Mikael Blomquist från MB-Tak (till höger) samarbetar för ökad återvinning.

ROCKWOOL återvinner isolering från Skaraborgs Sjukhus

18 000 kvadratmeter takisolering från ROCKWOOL installeras just nu på nya delarna av...

Läs mer
Visionsbild Kolkajen Norra Djurgårdsstaden.

Peab sanerar mark för framtida utveckling i Norra Djurgårdsstaden

Peab har fått uppdraget att sanera och stabilisera förorenad mark i Norra Djurgå...

Läs mer
Planområde för 8:1 till vänster och 8:15 till höger.

Planbesked för två nya detaljplaner på Backen

Planbesked har lämnats för två nya detaljplaner på Backen. Det gäller...

Läs mer


Rekordökning av kvinnliga sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet

Ny officiell statistik från Skolverket visar att antalet kvinnliga förstahandssö...

Läs mer
Jörgen Staflund, tillträdande fabrikschef Cementa Skövde.

Jörgen Staflund blir Cementas nya fabrikschef i Skövde

Med start den 1 januari 2021 tar Jörgen Staflund över som chef på Cementas fabrik i...

Läs mer
Sjövalla FK Trampolin och Pixbo Gymnastikförening kommer bruka den nya idrottsanläggningen. Det finns höga krav på säkerhet och takhöjd – medlemmarna hoppar nästan 10 meter upp i luften (bilden är en illustration).

Mölnlycke fabriker växer – fler möjligheter för idrottsfantaster

Mölnlycke fabriker är ett område i ständig utveckling. Under de senaste å...

Läs mer


Weland Stål förbereder för en säker morgondag

Som ledande leverantör av produkter inom taksäkerhet gör Weland Stål vardagen...

Läs mer
Visionsillustration för framtida utveckling av området mellan Helsingborg C och Hermes 10 (gamla Tretornfabriken).

Ny utredning visar möjligheter till flera tusen nya bostäder och arbetsplatser vid Helsingborg C

Helsingborgs stad och Wihlborgs har presenterat ett gemensamt förslag om framtida utveckling...

Läs mer
Hebas och &Aring;ke Sundvalls principskiss över Skärgårdsskogen.

Heba och Åke Sundvall får en första gemensam markanvisning i Skarpnäck

Exploateringskontoret i Stockholms stad har tilldelat Heba Fastighetsutveckling AB och Åke...

Läs mer
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Safe Construction Training blir obligatoriskt för Byggföretagens medlemmar

Från och med den 1 juli 2021 blir Byggföretagens branschgemensamma sä...

Läs mer


Norconsult projekterar återuppbyggnaden av Polarbröd

När Polarbröds fabrik i Älvsbyn drabbades av en kraftig brand i somras totalfö...

Läs mer


Bostäder, grönska och hållbara transporter tycker invånarna är viktigt när Jönköping växer

Under februari till september genomförde kommunen en digital medborgardialog där...

Läs mer
Visionsbild för Tomtebo gård, Umeå (bilden är en illustration).

Processen som skapar rätt värden snabbare – så förverkligas Tomtebo gård

Utvecklingen av Tomtebo gård i Umeå är ett bevis på att arbetsmetodiken...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se