Snabb ökning av andelen kvinnor på chefsposition – gapet ska vara noll


2019-03-11

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP.
Bild: WSP
Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP.

WSP har haft en snabb utveckling när det gäller andelen kvinnor på chefspositioner, från 17 procent 2014 till 28 procent idag. Andelen kvinnor totalt har gått från 34 till 36 procent. Målet i WSPs strategi 2019-2021 är att ha lika stor andel kvinnor på chefspositioner som andelen kvinnor totalt.

Trots den snabba utvecklingen sätter nu WSP ytterligare fokus på frågan genom att sätta upp ett tufft mål – 40 procent kvinnor, både totalt och på chefspositioner. Målet står i proportion till andelen kvinnor med teknisk högskoleutbildning i Sverige idag som ligger på runt 30-35 procent.

– Jag är väldigt stolt att se att våra insatser för ökad andel kvinnor på chefspositioner gett så fina resultat, säger Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP.
– Vi har mer än halverat gapet mellan kvinnliga medarbetare och kvinnliga chefer, från 17 till 8 procentenheter. Och när vi nu går in i en ny strategiperiod för WSP spänner vi bågen ytterligare. Vi är övertygade om att det inte finns någon anledning att det ska finnas ett gap överhuvudtaget.

Chefsutbildning, tydliga signaler i interna policyer och att ha som mål att alltid ha minst en kvinnlig kandidat vid rekryteringar i de grupper där andelen kvinnor är lägre än män, är några av de åtgärder som har bidragit till förändringen. Även på högsta ledningsnivå har det skett en förändring. Andelen kvinnor är 42 procent i WSP Sveriges ledningsgrupp, vilket är i linje med uppsatta mål.

– Det kräver ett stort engagemang och förståelse i hela organisationen för att nå ända fram. Men vi på WSP har en unik företagskultur och genuint engagemang vilket bådar gott för det fortsatta arbetet framåt, säger Maria Lindfelt. Källa: WSP