Teknik- och konsultföretag – Lättare att rekrytera än för ett år sedan


2019-10-07

Teknik- och konsultföretag – Lättare att rekrytera än för ett år sedan.
Bild: Navet & Mikael Tannus
Teknik- och konsultföretag – Lättare att rekrytera än för ett år sedan.

I samband med att NAVET Analytics ger ut sin konjunkturrapport undersöks en rad olika branschers stämningsläge. Panelernas indikationer ger på så sätt tidiga signaler om konjunkturläget.

I panelen för teknik- och konsultföretag var det drygt 80 procent av de intervjuade som vid den senaste mätningen uppgav att det är mycket eller ganska svårt att rekrytera personal. Om man jämför resultatet med mätningen som gjordes vid samma tidpunkt föregående år låg siffran istället på 99 procent. Utfallet indikerar att det tidigare mycket ansträngda rekryteringsläget har förbättrats från föregående år. Den kraftiga inbromsningen speglar även bilden av en avmattad byggmarknad, även om vi fortfarande uppmäter höga investeringsvolymer ur ett historiskt perspektiv.Källa: NAVET Analytics