Samråd för ny idrottsplats i norra Järvastaden


2019-12-06

Bild: Solna stad

Norra Järvastaden får en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner och ny entré till naturreservatet. Nu ska samråd genomföras för planförslaget till idrottsplatsen.

En ny idrottsplats ska uppföras i kvarteret Krossen, i norra Järvastaden. Detaljplanen för idrottsplatsen omfattar tre fotbollsplaner: en fullstor 11-spelsplan, en 9-spelsplan och en 7-spelsplan. Planen innehåller även en huvudbyggnad, en ny gångväg genom skogsområdet och en ny entré till Igelbäckens naturreservat.

– Var femte barn och ungdom i Solna spelar fotboll och nu kan vi tillföra ytterligare tiotusen timmar idrottstid per år till Solnas skolor och föreningsliv. Samtidigt ansluter vi idrottsplatsen till Igelbäckens naturreservat och ett omtyckt friluftsområde med upp till 15 kilometer långa motionsspår, säger Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad.


Utveckling av norra Järvastaden
Idrottsplatsen blir möjlig med tillägg till en principöverenskommelse med Järvastaden AB om utveckling av norra Järvastaden, som beslutades i kommunstyrelsen den 11 november 2019. Detta innebär utöver idrottsplatsen även cirka fyratusen nya bostäder i området, utöver de tvåtusen nya lägenheter som redan färdigställts eller byggs.

– Den nya idrottsplatsen innebär ett rejält lyft för föreningsliv och fritid för barn och unga i Solna. Samtidigt fortsätter stadsdelen Järvastaden växa med ytterligare fyratusen bostäder, som har nära till både natur och kommunikationer, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.


Nya stråk ansluter till idrottsplatsen
Idrottsplatsens entrétorg ligger i nordvästra hörnet av planområdet. Här möts huvudbyggnaden och den största fotbollsplanen av flera stråk och målpunkter: en ny gångväg genom skogsområdet, ny busshållplats på Gunnarbovägen och en ny entré till Igelbäckens naturreservat. Här finns även cykelparkering och aktivitetsytor för till exempel bollpitch och utegym. I nordost förläggs bilparkeringen samt en dagvattendamm som ska minimera risken för spridning av granulat från konstgräs.


Beslut om samråd
Byggnadsnämnden beslutade den 4 december 2019 att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om detaljplanen. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.Källa: Solna stad