Godkänd detaljplan för drygt 35 nya bostäder i Obbola


2021-10-26

Situationsplan över planområdet i Obbola.
Bild: Sweco
Situationsplan över planområdet i Obbola.

En ny detaljplan har godkänts för ett område mellan gatorna Uppförsbacken och Ångmanskroken i Obbola. Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga nya radhus, kedjehus, villor och ett gruppboende. Totalt handlar det om över 35 nya bostäder.

– I översiktsplanen görs bedömningen att Obbola har möjlighet att växa med cirka 3000 personer. Den här planen är en del i den utvecklingen och innebär ett bra tillskott med bostäder i Obbola, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Obbola och är idag ett skogsområde. För att skapa en variation i området varierar storleken på byggrätter och fastigheter. I sydväst finns möjlighet till ett gruppboende. I den västra delen är det planerat för radhus och i den östra delen villatomter eller kedjehustomter. Mot närliggande bostäder regleras prickmark om 8 meter mot fastighetsgräns för att skapa avstånd mellan husen. I mitten av området har en yta avsatts där hällmark och äldre tallar ska bevaras för att visa på områdets naturliga karaktär.

Antagande av detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige. Anledningen är att verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten måste utökas till att omfatta planområdet.


Källa: Umeå kommun