Koordinatsättning skapar förutsättningar för framtidens ledningsanvisning


2022-10-11

Robert Gradin, fälttekniker hos Geomatikk genomför koordinatsättning i samband med ledningsanvisning.
Bild: Geomatikk
Robert Gradin, fälttekniker hos Geomatikk genomför koordinatsättning i samband med ledningsanvisning.

Utvecklingen inom ledningsanvisning går snabbt. Digitalisering, automatisering och avancerade mätinstrument är drivkrafter till att vi i en nära framtid kan leverera styrningsfiler direkt till grävmaskinen istället för att göra en fysisk utsättning. Men ett stort hinder för utvecklingen är att stora delar av nätinfrastrukturen inte är dokumenterad och inmätt.

Otillräcklig dokumentation om var ledningar ligger beror ofta på bristfällig inmätning när de byggdes. Det gäller framför allt äldre ledningar och berör alla typer av ledningsnät.

Geomatikk hanterar årligen över 200 000 ledningsanvisningar. En stor del av dessa sker på nät där informationen inte är tillförlitlig.

– Att vara fälttekniker är ett detektivarbete och ibland är det svårt att hitta de ledningar som vi ska sätta ut. De kan avvika så mycket som 100 meter från de underlag vi fått från nätägaren, säger Robert Gradin, fälttekniker hos Geomatikk.


Ökad risk för grävskador
Att underlaget är fel är oftast inte ett problem vid fysisk utsättning då fältteknikern har många metoder för att identifiera var ledningen ligger. Men om frågeställaren bara får en karta och den felaktigt visar att det inte finns ledningar inom grävområdet ökar risken för grävskador.


Koordinatsättning höjer kvaliteten
Den tekniska utvecklingen av utrustningen i fält gör att fältteknikern kan koordinatsätta ledningen samtidigt som den markeras. Informationen som lämnas till nätägarens dokumentationsavdelning höjer kvaliteten på informationen som nätägaren har om sina nät.

– Tidigare behövde vi först sätta ut ledningen och sedan mäta in dess position. Med nya, tekniskt mer avancerade instrument och våra specialanpassade applikationer får vi ett mer effektivt arbetsflöde när vi kan koordinatsätta ledningen i samband med utsättningen, säger Robert.


Källa: Geomatikk